ANBI-status

STICHTING ROZE ZATERDAG 2018 GOUDA

Stichting Roze Zaterdag Gouda stelt zich volgens haar statuten ten doel:

  • Het bevorderen van acceptatie van en respect voor een diverse samenleving;
  • Bij te dragen een samenleving waarin 'anders zijn' als verworven recht blijvend wordt verankerd in het publieke domein. De vrije vorming en uiting van de seksuele identiteit en genderidentiteit zal hierin als leidraad gelden, in het bijzonder ten aanzien van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders;
  • Het bevorderen van persoonlijke emancipatie door het stimuleren van bewustwording van de eigen en de maatschappelijke situatie ten aanzien van seksuele diversiteit;
  • Het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van en participeren in activiteiten waarin diversiteit wordt benadrukt alsmede de organisatie van Roze Zaterdag 2018 in Gouda.

De Stichting werft fondsen, subsidies en donaties ten behoeve van de organisatie van Roze Zaterdag 2018 en daarmee samenhangende projecten, zoals schoolvoorlichting en het bijeenbrengen van groepen rondom het thema integratie en diversiteit, gericht op het stimuleren van een verdraagzame, inclusieve samenleving.

De basisinkomsten van de stichting bestaan uit subsidies, fondsen, giften en donateursgelden van personen, bedrijven en instanties die het doel van de stichting onderschrijven.

Bestuursleden worden niet bezoldigd; het uitvoerende werk wordt verricht door vrijwilligers.

U kunt dit werk steunen door een eenmalige of jaarlijkse bijdrage.

ANBI

Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda is een instelling met een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Giften en donaties aan de stichting kunnen derhalve - binnen de regels van de belastingdienst - als aftrekpost worden betrokken bij de belastingaangifte.

Kamer van Koophandel - 67459617; RSIN - 8570.04.347 Voor inzicht in onze activiteiten verwijzen wij u naar het beleidsplan en jaarverslag

Donaties kunnen worden overgemaakt op ons bankrekeningnummer NL60 RABO 0316 6889 40 t.n.v. Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda.